Допомога одиноким матерям у 2020

В Україні від 1 липня 2020 змінилися умови призначення виплат на дітей одиноким матерям.

Хто має право на допомогу?

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю ".

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Хто тепер позбавлений права на отримання допомоги?

Так, на сайті Міністерства соціальної політики повідомляється, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, не має права на отримання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям.

Виплати також не призначаються і безробітним працездатним матерям, і тим, у власності сім'ї яких більш дві квартири, машини та інші. Також, допомога на дітей не призначається з 01.07.2020, якщо:

1) в складі сім'ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку за станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і не працювали, не проходили військової служби, не здійснювало підприємницької або професійної незалежної діяльності, не отримували освіти за денною формою отримання освіти в установах загальної середньої, професійної (професійно-технічного), професійної перед вищими, вищої освіти, які не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше трьох місяців протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених в абзацах десятому - чотирнадцятому цього пункту).

Допомога на дітей одиноким матерям в зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи: оплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі не менше мінімального, сумарно протягом трьох місяців доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими важкими перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, отримали важку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю у віці до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги по догляду відповідно до законодавства;

2) особи, що входять до складу сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно соціальної нормі комунального господарства і соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату покупки, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім'ї є друга квартира (будинок), крім житла, розташованого на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, і в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 №505;

4) у власності сім'ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому, враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно або придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, в тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу. Наявність (відсутність) у власності членів сім'ї транспортних засобів зазначається в декларації.

Якщо в складі сім'ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку за станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за якими) не сплатили (не сплачено ) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

- в складі сім'ї є людина з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та / або кількох членів сім'ї.

Допомога на дітей одиноким матерям при таких умовах на наступний термін призначається не раніш як через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;

на один шестимісячний період, якщо сім'я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям в липні-грудні 2020 року.

Якщо непрацюючі працездатні особи працевлаштувалися або забезпечили себе роботою самостійно в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям, у сукупний дохід сім'ї при призначенні такої допомоги на наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово при наступному зверненні за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Кожним наступним зверненням вважається повторне подання заяви і декларації в термін, що не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.

Якщо непрацюючі працездатні особи перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні або такі, що шукає роботу більше 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, і в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким годують не працевлаштувався, розмір такої допомоги при подальшому зверненні за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період - на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Виплата допомоги припиняється або призупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та / або служб у справах дітей або уповноваженої особи, визначеного виконавчим органом ради територіальної громади, в орган соціального захисту населення з місяця, наступного за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям також припиняється:

- якщо сім'єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлена ​​фактична зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, - з місяця, наступного за місяцем, в якому виявлено порушення. В такому випадку на наступний термін допомогу на дітей одиноким матерям може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

 - в разі переїзду сім'ї в іншу місцевість або настання обставин, які унеможливлюють виплату допомоги на дітей одиноким матерям (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

 

- за заявою одержувача допомоги на дітей одиноким матерям - з місяця, наступного за місяцем його подачі;

- якщо реєстрацію особи, яка включена до складу сім'ї, як безробітної припинена з підстав, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації в разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим - двадцять перший підпункту 1, підпунктів 2 і 3 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 № 792, - з місяця, наступного за місяцем, в якому надійшла інформація з центру зайнятості;

- в разі виявлення, що непрацюючі працездатні особи, фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавали соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв'язку з перебуванням за кордоном сукупності більш ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям - з місяця, наступного за місяцем, в якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби.

Куди звернутися для оформлення та надання допомоги?

Призначення і виплата допомоги на дітей одиноким матерям здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання заявника.

В територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади та передаються відповідному органу соціального захисту населення.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги:

Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи:

1) заяву про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

3) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про яких відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданої відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.

Отримати безкоштовну консультацію